Jhazmyne's Lullaby Testo

Testo Jhazmyne's Lullaby

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
[Instrumental]