Wild Honey Pie Testo

Testo Wild Honey Pie

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
(Lennon/McCartney)

Honey Pie
Honey Pie

Honey Pie
Honey Pie

Honey Pie
Honey Pie
Honey Pie
Honey Pie

I love you, Honey Pie