Exercise 4 Testo

Testo Exercise 4

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)