Exercise 4 Testo

Testo Exercise 4

Amici, ecco i finalisti
(Instrumental)