Exercise 5 Testo

Testo Exercise 5

Adele: nel 2016 tour in Italia
Exercise 5