Exercise 5 Testo

Testo Exercise 5

Snoop dogg fermato in aeroporto a Lamezia: nelle tasche 50.0000 dollari in contanti
Exercise 5