Safety Net Testo

Testo Safety Net

Amici, ecco i finalisti
(Instrumental)