Eingang Testo

Testo Eingang

Amici, ecco i finalisti
[Instrumental]