This Is Worship (Intro) Testo

Testo This Is Worship (Intro)

The Voice, J-Ax lascia il programma: "Lancia talenti che non venderanno mai"
This...Is...Worship.... This...Is...Worship...