Obnoxious Testo

Testo Obnoxious

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Chorus]
You're so obnoxious
You're going to be unconscious
You're so obnoxious
You're going to be unconscious

Don't mess around with the punks dude
Don't you mess around with the punks because
You're
So
Obnoxious

[Chorus]

Walking down the streets of Fullerton
I wonder what's going to get in our way today
Don't mess around with the punks dude
Don't you mess around with the punks because

[Chorus]