Lu Grillu E La Luna Testo

Testo Lu Grillu E La Luna

Adele: nel 2016 tour in Italia
Cri, Cri...
Nu grillu intra la notti stai cantandu
mentri la luna chiena stai nascendu
e si specchia
intra li canali.
Cri, cri..
Si tu sapissi luna che duluri,
Nu mi faristi chiangeri ogni sira accussì
cri, cri, cri... cri, cri, cri...
Vieni, vieni, vieni intra lu stagnu
guarda, guarda
comme sugnu bedda
Vieni, vieni, vieni ad abbracciarmi...
E lu grillu si tuffò
ma pi pocu nu s'affugò,
nu s'affugò...
cri.. cri..
da chidda notti i grillu innammuratu
nu ritornò a cantari comme ogni sira
alla luna
cà si specchia intra li canali...