I Gave My Love A Cherry Testo

Testo I Gave My Love A Cherry

Amici, ecco i finalisti
I gave my love a cherry without a stone
I gave my love a chicken without a bone
I gave my love a ring without an end
I gave my love a baby with no cryin'
[ string ]
How can there be a cherry without a stone
How can there be a chicken without a bone
How can there be a ring without an end
How can there be a baby with no cryin'
A cherry when it's blooming it has no stone
A chicken when it's pipping it has no bone
A ring when it's rolling it has no end
A baby when it's sleeping has no cryin'