World Keeps Turnin' (Outro) Testo

Testo World Keeps Turnin' (Outro)

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
The world is gon' turn.
The world is on & on
The world is gon' turn.
Turn
And the world is on & on
All yeah Oh yeah.
Yeah
On. On. On. On.
On. On and On.
On. On and On.
On. On. On and on, on.
On.
On and On.
The world is gon' turn.
The world is on and on.