Who Pays, Who Profits? Testo

Testo Who Pays, Who Profits?

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
we are the masses
bury the classes
who pays, who profits? you!