Ammore Carnale Testo

Testo Ammore Carnale

Adele: nel 2016 tour in Italia
TU SCINN A COPP CA PAUR
IJ RINDA MACHEN NASCUS
COMM A NU MARIUOL
TU CHE CAMMNIN CHIANO CHIANO
IJ METT A MOT E ARRET A O VIC
PO NUIE CE NCUNTRAMME
MEZZ'OR D'AUTOSTRADA
N'ALBERG ANNASCUS
FOR A CITTÁ
IJ SPSAT PADR NAMMURAT
NA CAS E NU LAVOR
INDO CORE CHIST'AMMORE
TU ME FAIJ SENTER IMPORTANT
NUN TE LAMIENT E ME SOPPUORT
E ME SI NAMMURAT
E T'ACCUNTIENT DO POC
N'OR T'ABBAST PE VIVER CU MME

AMMORE AMMORE CARNALE
PASS O TIEMP E TU RIEST INDO CORE
RINDO MALE ME VEST D'AMMORE
SENZA TE IJ MURESS INDA N'OR
AMMORE AMMORE CARNALE
COMM É BELL A MURÍ INDO PIACER
CU NU VAS S'APPICCENNE E VIT
MA CU TTE COMM É BELL A F'AMMORE
TU FRA NU MIES TE SPUS
VAI CU NAT INDA CHIES
MA CO PIENZIER TU TE SPOS A ME

QUANDA UAGLIONE SFORTUNAT
S'ANNANCUTRAT TANTA
GENTE COI SUOI AMANTI
TURNAMME STANC A SER
E ADDOR DE ST'AMMORE
SE PERD RIND ALL'ARIJ
POI CE TELEFONAMM SULTAND E NOTT
QUANNE DORMENE GIÁ

AMMORE AMMORE CARNALE
PASS O TIEMP E TU RIEST INDO CORE
RINDO MALE ME VEST D'AMMORE
SENZA TE IJ MURESS INDA N'OR
AMMORE AMMORE CARNALE
COMM É BELL A MURÍ INDO PIACER
CU NU VAS S'APPICCENNE E VIT
MA CU TTE COMM É BELL A F'AMMORE
TU FRA NU MIES TE SPUS
VAI CU NAT INDA CHIES
MA CO PIENZIER TU TE SPOS A ME