Jeoly Testo

Testo Jeoly

Tiziano Ferro, al concerto non si presentano 1000 persone per paura di attentati

ER BELL COMM O SOLE
NUN ME CUNUSCIV ANCOR
CH'EMOZION A ME VEDÉ
POCO TIEMP NUIE AMM AVUT
POC E NIENT T'AGGIO DAT
MA VULEV TUTT E TE
DICIOTT ANN SULAMENT
MA NUN TE MBURTAV NIENT
E SCIUPAV CHELLA VIT
ER ASSAI CCHIÚ DOLC E TE

RIT:SE FOSS STAT QUALCHE NOTT NZIEM A TE
AVESS DURMUT IJ CU TTE ABBRACCIAT ANNUR
T'ESSA SPIEGAT CA NUN ER N'AVVENTURA
CA GIÁ SENTEV QUALCHE COSA IJ PE TTE
SE MIEZE A NUIE NUN STEV TUTT DA STRAD
PÓ STÁ SICUR ME PIGLIAV NA SBANDAT
E TE PURTAV NZIEM A ME TUTT E IURNAT
PE T'ABBRACCIÁ
SE MIEZE A NUIE NUN STEV TUTT DA STRAD
PÓ STÁ SICUR ME PIGLIAV NA SBANDAT
E TE PURTAV NZIEM A ME TUTT E IURNAT
PE T'ABBRACCIÁ