Na Vita Perduta Testo

Testo Na Vita Perduta

Adele: nel 2016 tour in Italia
guard in ciel e vec e stell
mentr e cunt penso a te
e cammin pe stá strad
ca speranz e te vedé
forse tu stai nziem a nat
nun te po curà cchiú e me
e di te non ho piú niente
sul stu ricord e te

rogni ghiuorn io e tte astrignut accussí
era bell sta vit cu tte
nun putev cchiú stá nun vulev mangiá
pe restá semp nziem cu tte
er amore pe mme me parev e tené
tutt o muonn astrignut cu mme
mó ca nun ce stai tu
ij nun só nient cchiú
sulament na vita perdut

e mi torna in mente sempre
quand me chiammav tu
quando rispondevo pronto
e me conoscev tu
mi dicevi amore mio
per me conti solo tu
e mó dess a vita mia
pe nun te penzá mai cchiú

ogni ghiuorn io e tte astrignut accussí
era bell sta vit cu tte
nun putev cchiú stá nun vulev mangiá
pe restá semb nziem cu tte
er amore pe mme me parev e tené
tutt o muonn astrignut cu mme
mó ca nun ce stai tu
ij nun só nient cchiú
sulament na vita perdut

ogni ghiurn io e tte astrignut accussí
era bell sta vit cu tte
nun putev cchiú stá nun vulev mangiá
pe restá semb nziem cu tte
er amore pe mme me parev e tené
tutt o muonn astrignut cu mme
mó ca nun ce stai tu
ij nun só nient cchiú
sulament na vita perdut