Isefra Testo

Testo Isefra

Adele: nel 2016 tour in Italia
Anèk'rr anèvdu cèkrran
En cak'rr ekrra dha (bis)
Kèççin' a vav èt maghrra
A mmiss ètnina (bis)
Yèsk inèd'hèn't tizyiwin
Di tizi èl ghila

La lèhugh luda luda
Yèdjudjgu mèzirr (bis)
Athna âdan'd yèmnayèn
Ssè rrèkva nèzhirr (bis)
A yuzyin ssèrrdj a âwdhiw
Azwirr a yitvirr

A timèhrrèmt è lahrrirr
Am èt vèliwin (bis)
Yèqnik mid èl vaz ukyiss
Ssènig thâyunin (bis)
Issmiss inuda lârrach
Yèrrna timdinin