Mountains Testo

Testo Mountains

The Voice, J-Ax lascia il programma: "Lancia talenti che non venderanno mai"
He's moving mountains over me
Keep moving your mountains over me