Theme let me go Testo

Testo Theme let me go

Amici, ecco i finalisti

(Instrumental)