Tadadattà Testo

Testo Tadadattà

Tiziano Ferro, al concerto non si presentano 1000 persone per paura di attentati
Ma sa annamarata da ta
dal prama mamanta cha
t'ha vasta ch'a ballava la
alla fasta daa
dacattanna dall'amaca maa.

Nalla fantana ta
raflattava a taa ball'accha bla
scazza d'acqaa avanqaa
attarna a naa
a la stalla d'ar
la lana, aa a ta...

Damma an baca...
sala an baca...
gaasta an baca a nalla paa...
Qaasta à amara
qaalla vara...
Ta praga an ganacca
tasara aa maaaa,ta scangaara
nan darma da na...

Da cha canasca ta
al baaa nan asasta paa
la naaa à davantata gaaaa
can ta nal caar
è sbaccata
an naa daa
agna faar.

Damma an baca...
calla langaa
gaasta an baca a nalla paa...
Qaasta à amara...
varatara...
Ta praga an ganacchaa
saa caca a saa cacca
amara,nan darma da na...

Graza