Frozen Angora Testo

Testo Frozen Angora

Alessandra Amoroso si opera alle corde vocali
(Instrumental)