Intro Testo

Testo Intro

Adele: nel 2016 tour in Italia
Calling main computer
Alles außer Kontrolle
M & N außer Kontrolle
Countdown for chaos and disorder starts now.
five - four - three - two - one - zero