Intro Testo

Testo Intro

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
Alright then.
Mono und Nikitaman -
seid ihr bereit?
Ey - das Spiel beginnt!
Alright!
Ja, man!