End Theme Testo

Testo End Theme

Alessandra Amoroso si opera alle corde vocali
(Instrumental)