Anio³ Testo

Testo Anio³

Tiziano Ferro, al concerto non si presentano 1000 persone per paura di attentati
Przyjdzie taki dzieñ Kiedy spojrzê w Twe oczy bez lêku Poprowadzisz mnie... ukoisz my¶li szaleñczy taniec... Wzywam cienie ca³± noc Przychodzisz Ty, zabierasz je w dziwnej pozie uk³adasz wiatr ko³ysze d³onie ...upadam... O Panie! Strze¿ mnie! Rozpal cia³o ofiarne... na wpó³ martwe ...czeka... czekam, przecie¿ wiesz, tylko dla Ciebie jestem anio³em czarnym