Vai Gatto Panceri Testo

Testo Vai Gatto Panceri

Amici, ecco i finalisti
Gatto Panceri, Gatto Pance-e-e-riiiii, Gatto Panceeeeeeriiii !!!!

Gatto Panceri, Gatto Pance-e-e-riiiii, Gatto Panceeeeeeriiii !!!!

Vaiiiii Gatto Panceri corri per raggiungere I tuoi pensieri !!!

Vaiiiii Gatto Panceri corri per raggiungere I tuoi pensieri !!!

Gattoooooooo Panceriiiii, Gatto Panceeeeeeeeriiiiiii !!

Gattoooooooo Panceriiiii, Gatto Panceeeeeeeeriiiiiii !!