One Pound Fish Testo

Testo One Pound Fish

Adele: nel 2016 tour in Italia
Come on ladies, come on ladies
Come on ladies, come on ladies, 1 pound fish
Have, have a look, 1 pound fish
Have, have a look, 1 pound fish
Very very good, 1 pound fish
Very very cheap, 1 pound fish
6 for £5, or £1 each
6 for £5, or £1 each
Very very good and very very cheap,
One pound, one pound

Come on ladies, come on ladies
Come on ladies, come on ladies, 1 pound fish
Have, have a look, 1 pound fish
Have, have a look, 1 pound fish
Very very good, 1 pound fish
Very very cheap, 1 pound fish

Come on ladies, come on ladies
Come on ladies, come on ladies
Come on ladies, come on ladies, 1 pound fish
Come on ladies, come on ladies, 1 pound fish

Come on ladies, come on ladies, 1 pound fish

6 for £5, or £1 each
6 for £5, or £1 each
Very very good and very very cheap
One pound fish

Come on ladies, come on ladies, 1 pound fish
Come on ladies, come on ladies, 1 pound fish