Siódmy Kr±g Testo

Testo Siódmy Kr±g

Adele: nel 2016 tour in Italia
Za siódmy kr±g, ognisty kr±g
Wybieram siê, ruszam w drogê sw±
Nim pierwszy raz zabije dzwon
Ja bêdê ju¿ daleko st±d
Pierwszy dzieñ jak dziecka sen
Spokojny tak i cichy jest
Drugi dzieñ jak pierwszy sen
Niepokój w nim i smutek jest
Nie pierwszy raz
Zgubi³em siê
W labiryncie snu
Lecz szukam drogi swej
Trzeci dzieñ, upiorny dzieñ
¯ycie tak bardzo kruche jest
Czwarty dzieñ, ostatni dzieñ
To starca jêk, ¶mierci sen
Daleki brzeg, g³êboka toñ
Za serce ¶ciska zimna d³oñ
Ze siódmy kr±g, lodowy kr±g
Wybieram siê, ruszam w drogê sw±
Za krótki dzieñ, za krótka noc
By zg³êbiæ co przyniesie los
Za krótki dzieñ, za krótka noc
By zg³êbiæ co przyniesie los