Rev-rav Testo

Testo Rev-rav

Adele: nel 2016 tour in Italia
Tu si tale e quale a mme
magn, quasi cumm a mme
quann cant Fai accUSsì
iiiiihhhhhhhhhh
peCchè tu ce ll'hai cu mme
rIc' cA nun pozz stà
chest 'è tutta teRRA toja
e nun l'aggia tuccà
e libr' so cchin e verità
chi è venut' aropp e chi c' stev ggià
agg' raggion ij o hai raggion tu..
si cuntamm 'e muort nun 'a fernimm cchiù
puort'm int all'uocchie fra'
tuocc'm sti mman fra'
nuje vulimm chell ca
n'amm avut maje
terr addò putè campa
senza cchiù nisciun ca
ric' "nun è a casa toja"
o "tu ccà nun ce può stà"

Tu si tale e quale a mme
parl', quasi cumm a mme
quann cant fai accussì
iiiiihhhhhhhhhh
Pecchè tu ce ll'hai cu mme
ric' ca nun pozz stà
chest 'è tutta terra toja
e nun l'aggia tuccà
guard'm int all'uocchie fra'
accuminciamm' a raggiunà
na maner' c'adda stà
e nuje l'ammà truvà
fall' 'pe ccreatu fà
fall' rirere e pazzià
addò scorr o sang nun
ce po stà felicità

[parte inglese]

Tu si tale e quale a mme
magn, quasi cumm a mme
quann cant fai accussì
iiiiihhhhhhhhhh
Pecchè tu ce ll'hai cu mme
ric' ca nun pozz stà
chest 'è tutta terra toja
e nun l'aggia tuccà