End Title (Awakenings) Testo

Testo End Title (Awakenings)

Amici, ecco i finalisti
[Instrumental]