Goodbye Testo

Testo Goodbye

Amici, ecco i finalisti
[Instrumental]