Intro, The Agony Of Gods (Through The Gates) Testo