Negroni Testo

Testo Negroni

Adele: nel 2016 tour in Italia
Uh, uh, uh, uh, uh, uh, u-u-u-u-u-u-uh
Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh-u-u-u-u-uh

Tu, tu, tu, turú, tu, tu
Turururútutu, turú, tu, tu