On Our Kneesx Testo

Testo On Our Kneesx

Alessandra Amoroso si opera alle corde vocali
I don't want it!
I don't want it!
I don't want it!
I don't want it!

I don't need it!
I don't need it!

I don't want it!
I don't want it!

Who wins when we go through life on our knees?