Intro Testo

Testo Intro

Adele: nel 2016 tour in Italia
dragon live on say it with me
dragon live on (ni***)dragon
live on dragon say it with me
dragon live on dragon live on
say it with me dragon live on
ohhhh