Buncia Testo

Testo Buncia

Adele: nel 2016 tour in Italia
Bun cia
bun cia
cata bum
bum ciabuncia
catabum…