X Testo

Testo X

Adele: nel 2016 tour in Italia
Tell the people...
Tell the people that arrive!
Tell the people...
Tell the people that arrive!

We don't need to multiply!
We don't need to multiply!
We don't need to multiply!
We don't need to multiply...

Die!!

Show the people...
Show the people how we die!
Show the people...
Show the people how we die!

We don't need to nullify!
We don't need to nullify!
We don't need to nullify!
We don't need to nullify...

No need to nullify
No need to nullify
No need to nullify
We don't need to nullify

Die!!

We don't need to...
We don't need to...
We don't need to...
We don't need to...

Ask the people...
Ask the people what it's right!
Ask the people...
Ask the people what it's right!

We don't need to multiply!
We don't need to multiply!
We don't need to multiply!
We don't need to multiply!

No need to multiply
No need to multiply
No need to multiply
We don't need to multiply