Kalinka Testo

Testo Kalinka

Alessandra Amoroso si opera alle corde vocali
Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!
Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!

Ah! Pod sosnoyu, pod zelënoyu,
Spat polazhite vy menya.
Aj lyuli, lyuli, ai lyuli, lyuli,
Spat polazhite vy menya.

Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!
Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!

Ah! Sosënushka ty zelënaya,
Ne shumi zhe nado mnoj!
Aj lyuli, lyuli, ai lyuli, lyuli,
Ne shumi zhe nado mnoj!

Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!
Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!

Ah! Krasavitsa, dusha devitsa,
Polyubi zhe ty menya!
Aj lyuli, lyuli, ai lyuli, lyuli,
Polyubi zhe ty menya!

Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!
Kalinka, kalinka, kalinka moya!
V sadu yagoda malinka, malinka moya!