The Plague Testo

Testo The Plague

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
[instrumental]