Baluchitherium Testo

Testo Baluchitherium

Amici, ecco i finalisti
(Instrumental)