Theme From "Pseudo Silk Kimono" Testo

Testo Theme From "Pseudo Silk Kimono"

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]