Dat Du Min Leefste Büst Testo

Testo Dat Du Min Leefste Büst

Snoop dogg fermato in aeroporto a Lamezia: nelle tasche 50.0000 dollari in contanti
Dat du mien Leevste büst, dat du woll weeßt,
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heeßt,
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heeßt.

Kumm du um Middernacht, kumm du Klock een!
Vader slöpt, Moder slöpt, ick slap aleen,
Vader slöpt, Moder slöpt, ick slap alleen.

Klopp an de Kammerdör, fat an de Kling!
Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind,
Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind.

Wenn denn de Morgen graut, kreit de ol Hahn.
Leevste mien, Leevste mien, du schast nu gahn,
Leevste mien, Leevste mien, du schast nu gahn.