Play On Testo

Testo Play On

Adele: nel 2016 tour in Italia
Play on...
Play on...
Play on...
Play on...
Keep playing your melody
Play on
Keep playing your melody
Play on
Take me on to ecstacy
Play on
Keep playing your melody
Play on
Keep playing your melody
Play on
Keep playing your melody
Play on
Now plays love's sweet rhapsody
Love's sweet rhapsody...

Take me on to ecstacy
Love's sweet rhapsody
Take me on to ecstacy
Love's sweet rhapsody

Play on...
Keep playing the love's sweet rhapsody
Keep playing the melody
Keep playing the love's sweet rhapsody

Play on
Keep playing your melody
Play on
Take me on to ecstacy
Play on
Keep playing your melody
Play on
Now I'm singing love's sweet rhapsody
Love's sweet rhapsody...