0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z1

Traduzione Harlem Shake

Adele: nel 2016 tour in Italia
Harlem Shake
Con i terroristi
Ey muovi
Ey scuoti
Ey, Ey, Ey, Ey
Scuoti, Ta Ta
E fai la Harlem Shake
Ey scuoti, Ey
Scuoti, scuoti
Ey
Scuoti, scuoti, scuoti
Con i terroristi
Ey, con i terroristi
Ey, Ey