I Don't Wanna Hear It Testo

Testo I Don't Wanna Hear It

I don't wanna hear it
All you do is talk about you
I don't wanna hear it
Cos I know that none of it's true
I don't wanna hear it
I'm sick and tired of all your lies
I don't wanna hear it
When are you gonna realize...

That I don't wanna hear it
Know you're full of shit
I don't wanna hear it
Know you're full of shit
I don't wanna hear it
Know you're full of shit
I don't wanna hear it

I don't wanna hear it
All you do is talk about you
I don't wanna hear it
Cos I know that none of it's true
I don't wanna hear it
I'm sick and tired of all your lies
I don't wanna hear it
When are you gonna realize...

That I don't wanna hear it
Know you're full of shit
I don't wanna hear it
Know you're full of shit
I don't wanna hear it
Know you're full of shit
I don't wanna hear it

Shut your fucking mouth
I don't care what you say
You keep talking
You're talking everyday
First you're telling story
Then you're telling lies
When the fuck are you gonna realize...

That I don't wanna hear it
Know you're full of shit
I don't wanna hear it
Know you're full of shit
I don't wanna hear it
Know you're full of shit
I don't wanna hear it
Ah! Shut up!