Aš Taip Laukiu (Akustinis) Testo

Testo Aš Taip Laukiu (Akustinis)

Nulingavo,
Nusineðë
Saul�
Tolimi
Vaivoriniai
Miðkai.

Krinta lapai -
Pagelt�,
Numir�
Laiðkai.
Krinta,
Krinta
Kaip grumstai
Ant karsto.

Ðirdá varsto
Kraupus graudulys.
Stoviu að
Kaip Èiurlionio
Legend�
Ðaulys.

Po mirgiuoju
Þvaigþdyn� ðalmu
Tiesia toliams
Rankas Obelis -

Iðsiilgus,
Nuoga,
Á mane panaði
Laukimu.

Að taip laukiu.
Taip laukiu
Ateinant
Kaþko,
Ligi galo
Atvër�s duris,
Tuðtuma.
Nykuma.
Nors uþklyst�
Vagis
Bent kuris.

Kaip ilga,
Kaip ilga
Vieniða
Ir vëjuota
Naktis.

Uþu lango
Galanda - -
Gal man? -
Savo dalgá
Mirtis.

Þiba, spindi
Viena
Kelrodëlë
Þvaigþdë -
Tolimoji
Klajûno viltis.

Að taip laukiu,
Taip laukiu,
Atvër�s duris