7:00 From Tashkent Testo

Testo 7:00 From Tashkent

[instrumental]