The Lion Sleeps Tonight Testo

Testo The Lion Sleeps Tonight

A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh<
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
Wee, awi-bam-bam-bawe
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
Wee, bam-bam-bawe
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh

In the jungle, the mighty jungle
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
The lion sleeps tonight
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
In the jungle, the quiet jungle
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
The lion sleeps tonight
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh

Wee, awi-bam-bam-bawe
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
Wee, awi-bam-bam-bawe
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh

Near the village, the peaceful village
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
The lion sleeps tonight
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
Near the village, the quiet village
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
The lion sleeps tonight
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh

Oh wee, awi-bam-bam-bawe
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
Wee, awi-bam-bam-bawe
A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh
A-wee—

Aah!