Ik Ha Dy Leaf Testo

Testo Ik Ha Dy Leaf

ik wit net asto sist te wachtsjen op in freonlik wurd fan my as ik dy oprop in myn gedachten dan wurd ik sa bliid fan dy ik fiel it as ik dy foarby rin as ik dy sjoch dyn stim wer hear it sit in hundertûzen flinters dy't swiet swefe troch myn lea ik ha dy leaf myn hiele libben 't is folle mear as hâlden fan 't is krekt as asto in myn bloed sist en ik kin der neat tsjin dwaan dyn moaie eagen lykje marren ik kin der sa in ûndergean it is in bjusterbaarlik barren ik krij it ek fan 't Hearrenfean ik ha dy leaf, ik ha dy leaf ik ha dy leaf, wat moat ik sûnder dy 't binne mar fjouer lytse wurdsjes en al makket ús dat soms wat bang ik ha dy leaf wol âlve stêden lang ik fiel it moarns asto wer opstietst ik sjoch it yn in simmerske bui ik wurd al weak asto ris fourtgietst yn myn allermoaiste trui it is myn hân dy'st samar fêstpakst as wy kuierje lâns de feart it komt ek, en dat is no it frjemde troch soms hast hielendal neat ik ha dy leaf, ik ha dy leaf ik ha dy leaf, wat moat ik sûnder dy 't binne mar fjouer lytse wurdsjes en al makket ús dat soms wat bang ik ha dy leaf fjirtjen blommencorso's lang ik priuw it as ik dy in tút jou of asto laakest út alle macht ik sjoch it as der wer in stjer falt nei it wyld vrijen yn 'e nacht it is dy tinteling, dat bryske en dêrom bisto fan my as ik dy rinnen sjoch dan tink ik God der giet in ingeltsje foarby ik ha dy leaf, ik ha dy leaf ik ha dy leaf, wat moat ik sunder dy 't binne mar fjouer lytse wurdsjes en al makket us dat soms wat bang ik ha dy leaf twintich skutsjes lang ik sjoch twa âlde minsken hân in hân by de pc it is ien fan myn grutste winsken ik haw dy leaf, ek nei de AOW ik ha dy leaf, wat moat ik sûnder dy 't binne mar fjouer lytse wurdsjes en al makket ús dat soms wat bang ik ha dy leaf hûnderttsien keatsfjilden lang ik ha dy leaf, ik ha dy leaf myn hiele libben lang vertaling: Ik weet niet als je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij als ik jou oproep in mijn gedachten dan word ik zo blij van jou ik voel het als ik jou voorbij ren als ik jou zie, jouw stem weer hoor het zit in honderdduizend vlinders (???) die zoet zweven door mijn lucht (???) ik heb je lief, mijn hele leven het is veel meer dan houden van het is precies alsof je in mijn bloed zit en ik kan er niets tegen doen jouw mooie ogen lijken zeeen ik kan daar zo in ondergaan het is een wonderbaarlijk (...) ik krijg het ook van Heerenveen Ik heb je lief, ik heb je lief ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? het zijn maar vier kleine woordjes en al maakt dat ons soms een beetje bang ik heb je lief wel elf steden lang ik voel het 's morgens als je weer opstaat ik zie het in een zomerse bui ik word al zwak als je weer voortgaat (???) in mijn allermooiste trui het is mijn hand dat je zomaar vastpakt als wij wandelen langs de vaart het komt ook, en dat is nou het rare doordat je soms helemaal niets hebt (???) ik heb je lief, ik heb je lief ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? het zijn maar vier kleine woordjes en al maakt dat ons soms een beetje bang ik heb je lief veertien bloemencorsos lang ik proef het als ik jou een kus geef of als je lacht uit alle macht ik zie het als daar weer een ster valt na het wild vrijen in de nacht het is jouw tinteling, dat briesje (???) en daarom ben je van mij als ik jou rennen zie, dan denk ik God daar gaat een engeltje voorbij ik heb je lief, ik heb je lief ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? het zijn maar vier kleine woordjes en al maakt dat ons soms een beetje bang ik heb je lief twintig skutsjes lang ik zie twee oude mensen hand in hand bij de PC het is een van mijn grootste wensen ik had je lief, ook na de AOW ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? het zijn maar vier kleine woordjes en al maakt dat ons soms een beetje bang ik heb je lief honderdtien kaatsvelden lang ik heb je lief, ik heb je lief mijn hele leven lang