Pake Syn Wein Testo

Testo Pake Syn Wein

Ik seach okkerdeis in foto fan in âld Dauphine, pake syn wein En ik tocht by my sels hoe koene wy der ea yn, yn pake syn wein Ik moat laitsje as ik werom tink oan dy tiid It wie pake's earste auto en wat wie er bliid Hy siet grutsk efter it stjoer mei in grouwe sigaar, yn pake syn wein, pake syn wein En oan 'e ein fan de rit allegear mislik en raar yn pake syn wein, pake syn wein Broer en ik sieten tusken beppe en mem yn Op 'e efterbank, en sy drukten ús hast fyn Heit lies de kaart en stiet neist pake moai rom Mei suske op skurte, wy hiene kwalik gong As it moai waar wie en it wie snein, dan giene we te riden in hiel ein Yn pake syn wein, pake syn wein Beppe stonk nei klonje en heit stonk nei Fresh-up Yn pake syn wein, pake syn wein Mar it rútsje mocht net iepen want dan siigde it te bot Yn pake syn wein, pake syn wein Mem hie de júns tefoaren broadsjes smard Dus ite, ite, ite, ja se hold ús koart Mar wy hien Exota foar de hiele dei En wy krigen faaks in iisco dus wy woene altyd mei As it moai waar wie en it wie snein, dan giene we te riden in hiel ein Yn pake syn wein, pake syn wein Wy songen âlde ferskes en wy laken hiel wat ôf Yn pake syn wein, pake syn wein Fan Heit syn flauwe grappen krigen wy mar net genôch Yn pake syn wein, pake syn wein Om it hoartsje stopje omdat der ien sa noadich moast Efkes gau yn 'e berm mar úteinlik doch net doarst Mar dan koene dochs de skonken even rjocht En "plank gas pake" en fierder mei de tocht As it moai waar wie en it wie snein, dan giene we te riden in hiel ein Yn pake syn wein, pake syn wein Ja it wie doe wol in moaie tiid, yn pake syn wein, pake syn wein De simmers wiene lang en Fryslân wiid, yn pake syn wein, pake syn wein In hiele dei klam foar in kertierke bosk as strân Brodzich en gear mar we ha it moai hân En ik fielde my feilich en as in kening sa ryk Want ús pake hie in auto op 'e dyk As it moai waar wie en it wie snein, dan giene we te riden in hiel ein Yn pake syn wein, pake syn wein Opa zijn wagen - De Kast Ik zag laatst een foto van een oude Dauphine, opa zijn wagen En ik dacht bij mezelf hoe konden wij daar ooit in, in opa zijn wagen Ik moet lachen als ik terug denk aan die tijd Het was opa's eerste auto en wat was hij blij Hij zat groots achter het stuur met een grote sigaar, in opa zijn wagen, opa zijn wagen En aan het eind van de rit allemaal misselijk en raar in opa zijn wagen, opa zijn wagen Broer en ik zaten tussen oma en moeder in Op de achterbank, en drukten ons bijna fijn Vader las de kaart en zat naast opa mooi ruim Met zusje op de schoot, wij hadden bijna geen gang Als het mooi weer was en het was zondag dan gingen wij te rijden een heel eind In opa zijn wagen, opa zijn wagen Oma stonk naar oude colonge en vader stonk naar Fresh-up In opa zijn wagen, opa zijn wagen Maar het raampje mocht niet open, want dat waaide te hard In opa zijn wagen, opa zijn wagen Moeder had de avond van te voren broodjes gesmeerd Dus eten, eten, eten ja ze hield ons kort Maar we hadden Exota voor de hele dag En we kregen vaak een ysco dus we wilden altijd mij Als het mooi weer was en het was zondag dan gingen wij te rijden een heel eind In opa zijn wagen, opa zijn wagen Wij zongen oude liedjes en we lachten heel wat af In opa zijn wagen, opa zijn wagen Van vader zijn flauwe grappen kregen wy maar niet genoeg In opa zijn wagen, opa zijn wagen Om het hutje stoppen omdat er iemand zo nodig moest Eventjes gauw in de berm ,aar uiteindelijk toch niet durft Maar dan konden toch even de benen recht En "plank gas opa" en verdermet de tocht Als het mooi weer was en het was zondag dan gingen wij te rijden een heel eind In opa zijn wagen, opa zijn wagen Ja het was toen wel een mooie tijd, in opa zijn wagen, opa zijn wagen De zomers waren lang en Friesland wijd, in opa zijn wagen, opa zijn wagen Een hele dag klam voor een kwartiertje bos of strand Warm en moe maar we hebben het mooi gehad En ik voelde me veilig en als een koning zo rijk Want ons opa had een auto op de weg Als het mooi weer was en het was zondag dan gingen wij te rijden een heel eind In opa zijn wagen, opa zijn wagen