Wat Is Leafde Testo

Testo Wat Is Leafde

Wat is leadfefoar jins bertegrûn, in beaken yn'e tiid? Is't ljocht yn tsjust're dagen, in hâldfèst yn soarch en striid? Of is't in sèfte pine dy't nimmen ea ferdriuwt? It byld fan't âlde hus dat altiid bliuwt? Is dy leafde faaks in finster, in nea ferlerne doar? dy't noch altiid foar jo iepenstean, oan'e ein fan't lange spoar? Foar elst dy't soms himsels ferliest p fier' en frjemde grûn In bân mei't plakje dêr't de reis begûn In leafde dy't jin freugde jout by sinne op jo wei Dy't waarmte oer jins tinzen spriedt oan' ein fan elke dei Of swiete treast as't lok ferkeart yn stjinslach en fertriet It dreamen fan in wei werom dy't jimmeroan bestiet Is de leafde foar jins bertegrûn in beam dy't altiid bloeit? Is't de sinne oan in fiere kym dy't yn de jûntiid gloeit? In foto fan in simmerdei op klaaigrûn of yn't wrâld Dy't troch de tiid syn kleur en waarmte hâld? Hat it mei wierheid ut te stean of wol men it sa sjen? Sjocht elke swalker wer werom mei d' eagen fan in bern? Wat is leafde foar jins bertegrûn, in beaken in'e tiid? Is't in ljocht yn stjust're dagen, in hâldfêst yn soarch en striid? Of ist een sêfte pine? Hoe't men it ek beskriuwt? 't Is leafde dy't in minskellibben bliuwt